Asiakkaan oikeudet

Henkilötietojen tarkastusoikeus - oikeus saada pääsy tietoihin artikla 15

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä toimitettava jäljennös rekisteröidylle hänen osaltaan käsiteltävistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syy ja kirjallinen todistus. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 

Henkilötietojen korjaaminen - oikeus tiedon oikaisemiseen artikla 16

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja on käsitelty, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15-16 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta artikla 34

Siikajoen kunta on rekisterinpitäjänä velvollinen ilmoittamaan kansalliselle valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 72 tunnin sisällä tapahtuneesta loukkauksesta. Kunta on lisäksi velvollinen ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle tai rekisteröidyille, mikäli tietoturvaloukkaus aiheuttaa vakavaa uhkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojalle.

Yhteyshenkilöt asiassa:

Tietosuojavastaava Hannu Kurtti, puhelin 040 315 6212 ja sähköposti hannu.kurtti(at)siikajoki.fi

Oikeus tulla unohdetuksi artikla 17 ja oikeus vas48staa tietojen käsittelyä artikla 21

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 17 säädetään rekisteröidyn oikeudesta tulla unohdetuksi eli poistaa itseään koskevat tiedot henkilörekisteristä. Vastaavasti asetuksen artiklassa 21 säädetään rekisteröidyn oikeudesta vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Näiden oikeuksien toteuttaminen on kuitenkin sidoksissa rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyperusteeseen. Mikäli henkilötietojen käsittelyä edellytetään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten, ei edellä mainittuja oikeuksia sovelleta.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) artiklaan 77.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja verkkosivu

Osoite: PL 800, 00520 Helsinki

puh. 029 56 16670

http://www.tietosuoja.fi/fi/