Vireillä olevat kaavahankkeet

Siikajoella on meneillään useita kaavahankkeita. Kunnassa kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus ja kaavoitus tehdään kaavakonsulttien toimesta. Hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla. Kaava-aineistot ovat nähtävillä myös kunnanvirastolla niiden nähtävilläoloaikana.

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan laajennuksen kaavaehdotus nähtävillä 11.2.-12.3.2019

Siikajoen kunnanhallitus on 28.1.2019 § 53 päättänyt asettaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Kaavan aikaisemmat vaiheet

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 9.1.2017 § 21 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.1.-22.2.2017.

Siikajoen kunnanhallitus päätti tiedottaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen laajennuksen vireille tulosta 24.11.2014 § 335.

Maankäyttöstrategian päivitys

Siikajoella on menossa maankäyttöstrategian päivitys. Strategiaa on valmisteltu ohjausryhmässä. Alustavasta strategiasta ja kartoista oli yleinen kuulemistilaisuus 12.6.2018 Ruukin koulukeskuksessa.

Maankäyttöstrategian luonnos

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava, osa 1, hyväksytty

Hyväksymisvaiheessa Kangastuulen kaavaehdotus jaettiin kahteen osaan. Siikajoen valtuusto hyväksyi 9.11.2017 § 113 Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ensimmäisen osan, joka käsittää 28 voimalaa. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava, hyväksytty 9.11.2017

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan selostus, hyväksytty 9.11.2017

 • Liite 1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Liite 2.   Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta
 • Liite 3.1 Kangastuulen tuulivoimapuiston luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys
 • Liite 3.2 Voimalapaikkakohtainen luontoselvitys
 • Liite 3.3 Voimalapaikkakohtaisen luontoselvityksen täydennys
 • Liite 4.   Kangastuulen tuulivoimapuiston linnustoselvitys
 • Liite 5.   Kangastuulen tuulivoimapuiston lepakko-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys
 • Liite 6.1 Maisemaselvitys (liian iso!!)
 • Liite 6.2. Näkemäalueanalyysit ja valokuvasovitteet
 • Liite 7.1 Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi (liian iso!!)
 • Liite 7.2 Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys
 • Liite 8.   Muistio viranomaisneuvottelusta 2.2.2017
 • Liite 9.   Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastineet
 • Liite 10. Muistio viranomaisneuvottelusta 24.8.2017
 • Liite 11. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
 • Liite 12. Natura-arviointi (viranomaiskäyttö)
 • Liite 13. Melumallinnusraportti kaavaa varten
 • Liite 14. Melumallinnusraportti, osayleiskaavan osa 1
 • Liite 15. Välkemallinnusraportti kaavaa varten
 • Liite 16. Välkemallinnusraportti, osayleiskaavan osa 1
 • Liite 17. Linkki: Kangastuulen tuulivoimahankkeena ympäristövaikutusten arviointi (YVA)