Gumeruksen pihakuva
Gumeruksen koulu

KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA KASVATUS- JA OPETUSTYÖN PAINOPISTEALUEET

Gumeruksen koulu on ”lapsen koulu”, jonka toiminta-ajatuksena on tukea oppilaan kasvua ja oppimista siten, että hänestä kasvaa terveen itsetunnon omaava, ihmisyyttä puolustava, aktiivisesti itsestään ja ympäristöstään vastuuta ottava, vuorovaikutustaitoinen sekä tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin luottava kansalainen.

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa edistämiseen.

Koulumme perustehtävä on antaa opetusta perusopetuslain ja opetussuunnitelmien määräämissä kaikissa yhteisissä oppiaineissa sekä valinnaisaineissa. Koulumme tehtävänä on kehittää oppilaitten monipuolista kasvua eri ikäkausina sekä antaa edellytykset, tuen ja valmiudet jatko-opinnoille ja ammatinvalinnalle.

Opetus ja oppilaan kasvun tukeminen perustuu Siikajoen perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustaan:

- Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

- Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

- Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

- Kestävän elämäntavan välttämättömyys

- Oppilaan oman opinpolun vahvistaminen ja työelämätietoisuus

- Terve ja hyvä elämäntapa

- Oman kotipaikan arvostaminen ja perinteet

- Kulttuurien kunnioittaminen

Lisäksi Gumeruksen koulussa kasvatus- ja opetustyön painopistealueita ovat hyvät tavat, monipuolinen luku- ja kirjoitustaito, hyvät arjen hallinta- ja sosiaaliset taidot, vastuuntunto ja yritteliäisyys sekä kansainvälisyys.

Gumeruksen koulu

Osoite: Jaakontie 1 92320 Siikajoki

040-3156448 rehtori Jusa Honkala

040-3156429 vararehtori

040-3156431 kanslia

040-3156435 oppilaanohjaaja

040-3156449 aamu- ja iltapäivätoiminta