Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa koulun demokraattista toimintakulttuuria. Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja ja vaikuttamista käytännössä.

Oppilaskunnan toiminnan tavoitteena on taata oppilaille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, lisätä yhteishenkeä oppilaiden keskuudessa, aktivoida oppilaita toimimaan yhdessä kouluviihtyvyyden lisäämiseksi ja luoda pohjaa yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle.

Gumeruksen koulun oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuodeksi kerrallaan 1.-9. –luokkien oppilaista; oppilaat äänestävät luokkansa vapaaehtoisista hallitusedustajansa. Hallitukseen valitut oppilaat toimivat luokkiensa edustajina välittäen luokkatovereidensa toiveet ja ideat edelleen hallituksen käsiteltäviksi. Tänä lukuvuonna hallitukseen valitaan kaksi oppilasta jokaiselta luokka-asteelta sekä yksi oppilas pienluokasta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Oppilaskunnan hallitus päättää kokouksessaan perustettavista toimikunnista, joita voivat olla esimerkiksi tapahtuma-, lehti-, kioski- ja urheilutoimikunnat. Oppilaskuntaan kuuluvat oppilaat voivat toimia eri toimikunnissa kiinnostuksensa mukaan. Hallituksessa olevat oppilaat toimivat pääsääntöisesti toimikuntien vastuuhenkilöinä. Lukuvuonna 2021–2022 oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Jenni Peltoniemi ja Tanja Laakso.