Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan yhteinen rakennusjärjestys päivitetään. Siikajoen kunta tekee rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa. Nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2011, jonka jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia ja päivitystyö on tullut ajankohtaiseksi.

Rakennusjärjestyksen päivittämisen tavoitteena on ajantasaistaa ja kehittää rakennusjärjestystä siten, että se toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön rakentumisen ohjausvälineenä. Tavoitteena on myös keventää vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta.

Yleistä rakennusjärjestyksestä

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys ja sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville joulukuussa 2019

Tekninen lautakunta on päättänyt 24.1.2019 § 8 aloittaa rakennusjärjestyksen päivitystyön. Työn vireille tulosta ja  osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta on kuulutettu 5.12.2019.

Päivitetty OAS/rakennusjärjestyksen päivittäminen, 25.11.2019

Luonnos rakennusjärjestyksestä nähtäville helmikuussa 2020

Rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä 27.1.-28.2.2020 välisen ajan.

Kuulutus
Rakennusjärjestysluonnos 

Ehdotus rakennusjärjestyksestä nähtäville alkuvuodesta 2020

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta päivitetystä rakennusjärjestyksestä laaditaan muutosehdotus. Ehdotus päivitetystä rakennusjärjestyksestä käsitellään teknisessä lautakunnassa ja se esitetään kunnanhallitukselle, joka päättää sen nähtäville asettamisesta. Muutosehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot ja osallisille varataan mahdollisuus kirjallisten mielipiteiden esittämiseen. Tavoitteena on, että ehdotus voidaan asettaa nähtäville alkuvuodesta 2020.

Ehdotuksesta saadun palautteen pohjalta tehdään mahdolliset tarkistukset ja jos nähtävillä ollutta ehdotusta muutetaan oleellisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville.
Tekninen lautakunta esittää tarkistetun rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen kunnanhallitukselle, joka päättää sen esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi. 

Päivitetty rakennusjärjestys voimaan 2020

Tekninen lautakunta esittää tarkistetun rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen kunnanhallitukselle, joka päättää sen esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi. Rakennusjärjestyksen päivitys tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva valtuuston päätös on saanut lainvoiman ja siitä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Tavoitteena on, että päivitetty rakennusjärjestys tulisi voimaan alkukesästä 2020.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset voi toimittaa:

Raahen rakennusvalvonta
Ruskatie 1
92140 PATTIJOKI

Lisätietoja rakennusjärjestyksen uusimisesta antaa:

rakennustarkastaja
Veikko Laurila
puh. 040 830 3153
veikko.laurila [at] raahe.fi