Vireillä olevat kaavahankkeet

Siikajoella on meneillään useita kaavahankkeita. Kunnassa kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus ja kaavoitus tehdään kaavakonsulttien toimesta. Hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla. Kaava-aineistot ovat nähtävillä myös kunnanvirastolla niiden nähtävilläoloaikana.

Siikajoen Keskikylän asemakaavan muutos

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 5.11.2020 §:ssä 111 Siikajoen Keskikylän asemakaavamuutosta koskevan asemakaavan. Asemakaavan muutos koskee asemakaava-alueen korttelin 22 tonttia 6, kortteleita 10 ja 26 sekä niihin liittyviä katu- liikenne- ja virkistysalueita. Asamakaavan muutos on saanut lain voiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 29.12.2020.

Kaavan aikaisemmat vaiheet

Ehdotusvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti 24.8.2020 § 268 asettaa Siikajoen Keskikylän asemakaavamuutosta koskevan kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 3.9.-5.10.2020 välisen ajan.

Valmisteluvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti 4.5.2020 § 169 asettaa Siikajoen Keskikylän asemakaavan muutosta koskevan kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 14.5-15.6.2020 välisen ajan.

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan laajennuksen kaava hyväksytty

Siikajoen valtuusto hyväksyi 28.5.2020 § 53 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan lajennuksen. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Valtuuston päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavan aikaisemmat vaiheet

Ehdotusvaihe

Siikajoen kunnanhallitus on 28.1.2019 § 53 päättänyt asettaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. kaavaehdotus oli nähtävillä 11.2-12.3.2019.

Luonnosvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 9.1.2017 § 21 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.1.-22.2.2017.

Siikajoen kunnanhallitus päätti tiedottaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen laajennuksen vireille tulosta 24.11.2014 § 335.

Maankäyttöstrategian päivitys

Siikajoen maankäyttöstrategian päivitys on valtuusto hyväksynyt 28.2.21019 § 28..

Maankäyttöstrategia 2018